Toyohachi, la gare de Funamashi

Toyohachi, la gare de Funamashi