Otsu, la gare de Karamashimae

Otsu, la gare de Karamashimae